Thạc Sĩ Và Tiến Sĩ Cái Nà o Cao Hơn

Thạc Sĩ Và Tiến Sĩ Cái Nà o Cao Hơn

Búâ g ng thú¡c s »Â¹ vàtiến sá» ¹, cái no o cao ha ¡n? 3

CÃ⠀ œTHẠC Sà ”¨ Rá» â € I MOàHᠻŒC LÊN TIáâºÂ¾N Sè â € BáâºÂ N  €, KHÔ NG ¡â¾Â¾T ”” in CÂU NO LÃ⠀ CÃ'U Há⠀ I Vá »Âš VáâºN HáâT!

There ” c xong ¡º¡i há»  c> there is ”Âc tiếp 2 nÃm ná” êa trên ¡I hᠻ c cà ¡Â» cha chuyên nghành màbạn Â'à £ ha ¡"Âc, thì Â'á— bá º¡ng Thạc sÄ  © ..... Tiá º¿p tà   ”chá”  c gú p Â'ôi sá Â'lần há »Â c trên  ¡ÂºÂ ¡Â Ih¡Â»  c má i có bạ ng Tià ¡Ãn sà „ ©  'ó bạn thàn mến.

"ÃÂng làcon ngà ° ¡"  i ta suá »â't Â'á" i phà £ i haàc ..... Nà ¡ÂºÂ u mƒ nh khà´ng có "Â'iá" Âu kiᠻ nh¡Â" c thêm hay hà" c lên cao nï a ¡» Ÿ  ° ¡Â »Ã¡ng lá» p, ¬ cÃ…  © ng phú £ i há »a Tea

ChƒÂ o tạm  »‡ tnhÃÂ.

Thạc Sĩ Và Tiến Sĩ Cái Nà o Cao Hơn

Thạc Sĩ Và Tiến Sĩ Cái Nà o Cao Hơn

tẠt nhiên lÃâ tiến sà © rùi

tiến sà © hán thạc sà „ ©, hán tiến sà  © n” ¯a làphƒÂ³ giá o sà °, cao làsÃ. cao sà .cao nà ¡là nhà ”ng già sà ° chà m gió

I

Thạc Sĩ Và Tiến Sĩ Cái Nà o Cao Hơn