Tawagoto

Tawagoto

What does tawagoto mean in Anisa? 3

It's a weird word so I wonder what it is.

each one?

€ € (hiragana: £ Ÿà £  £  ”à £ ro, romaji: tawagoto): nonsense, nonsense, nonsense,

Is it really unreasonable or so ridiculous?

Tawagoto