Tan 45

Tan 45

What is the price of Tan (45+ Theta) and Tan (45theta)?

The answer to tan (45 + theta) is (1 + tan A) / (1 ton a) theta or A and the value of tan 45 is 1

The answer to tan (45theta) is (1tan A) / (1 + tan A) Theta A and the value of tan 45 is 1

Tan 45