Simbolos Para Copiar

Simbolos Para Copiar

The logo for a copier?

™ ®œ ®œ  ƒ¦ ƒ¦ • • ƒ áƒ áƒÂ

˜œ µÃ¯à  · 'Â'  - ' "´à £ ƒ„ £ Â' ¡ Â

  ™  ™  ©   â

™ ¤  ™       ¦ ¦ ¦  ¯  - -. —¯  - ÂŽ

€  'ÃÂ, ªž °  °'ÂŒ

   ¡… ¤  –  'à º Â'  °  ·  "´  |

_ Âˆà ª ®œ ¯ €  -     - Â

±  "à œ– '

˜º ˜ »Ã  ™ ™ ¦   ˜ - ˜ —  -  -

O

  -     à à        Â

 - ²  - ¼! @ # $ ٪ ¨ & *

()}} [] | \ / £ Â € - £

+ "

? £ § º - -

'½' ¼ '¾'  "Ã'Â"  - Â'à  - Â'à  -  "Ã"

 £  —  •    •  •

– ˜œ ˜œ 'à ⠀ œÂ¦ € œÂ © ϻ € œÂ â œ œ € â ® â´ â â ...    Â

£ £ Â'Š £ Â'ÂŽ £ ‚  ،  '£  ،

¿ ¿ "↓ º Â"  "‹  " Â" ™ ï¹ "¾¾ï¸½ï¹ ¾¾ï¸½ï¹ € ¸" à Âà £ £ £ £ ââââ £ ââââà ââà Žà Žà Žà -ÂŽÃ £  €

© ¡ ®   ÎÂÃŽ ´   –  - € €  €

 -  ' " ©  -  - ¼   Â" Â'  'Â'  "à° Ÿ®  -  · — — - — â ' - ¨  - ¤ ˆ ˆ ˆž ™  – – –  -  ¦ ˆš —  â   $ ¡ & ¡ 'Â' ® '®' "‚س º ¹ 'à ¹ ¹ • ˆ ¹â ¹â

?  "žà Â" ¥  "Â" à  ·   € € £ £  £  £   "   £  ¿Â -  • ½¡    ™  ª ª  ~  -  -  -  ~ ~ º ~   - º  "à -  -  -   ™  -   -  "à  • ~ ~ € € -  - – Â" ¢ ˆ  -   - Â'à  -  'à  - ¬ ™  - Š - ¦   -  £  - ¤  -   - ¦  -     -  -  -   تو - Ã

 -  'â € "â - ⻠à ˜ºà ˆÂ, ˆ……  •   • £ £ ... â' žž ˆà  & ®œ ® 'à ® £ ®® °  "& &‚ ª  - ½à  - ¼à  - ºà —  "-  - - â  · -  -      «« '

- ºà ⠀ â ~   •    £ …… Â… ˆ ž ˆ  ® ® à ' ¹ '

¹ [¸´ø´´ ¸´ø´´_à ´´] ¹ (à  - ¡à ⠿à ¡à ⠜ £) £ â € "(à â - â • £ € â •) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ½¡Ã ½¡Ã  -   €   -  • ½¡ Š  -  €  -  • â ° Ã'à â â´ à à à à à à -   » " - â €"  -  "à -  -. -   -  -   - Â'à  -  ¬Ã –  £  - ¤ -  - §  - ¨  - ¦  -  © žà  -  'à   £ â   ”Â

- Â Â "

- Â…  - ƒà  -   –ºà  -  "ºà  –‚à  –ƒà  - Â…  -   -  - ˆà  - Â" à  - ' €€ A

•   šà   "    -  •  •   Â"   •    " Â"  "¯ Â"  "Â" "Â"  "Â"  ³à Š ¹¹ƒï "Â"  "Â" "Â"  €  Â

ž  ©

- Â "Ã Â - Â € - Â" Â - Â € - Â "Ã Â -

"´   © ³ šï €  £ £ € € € €" € ƒ  —Â… "ž ˆž    Â

• ® • •  • ¯ ˆ´à ˆ´à   ¹ ¹ ¹¹ŒÂŒÂ ¹¹ŒÂŒÂ ”¹¹ŒÂŒÂ” ¹¹ŒÂŒÂ…  Â

ŒÃ £ â à â â € € â € â £  £ Èà Âà Âà £ Âà ÃÂàÃÂà''  'Â' à£

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Â "Â - Â"

 "â € ¢  ³ïÂ" "" à £  € ˆ   • •'à £  € :: •  ~ € € "€ £ -   -    •

à ¯Â¸Â¼Ã â €  € € € â  "Â"  "Â"  "³à • ¸ € € € € - €»  "³ä¸  -   "-"

 -  "ï¸Â"  "Â"  •  "³ £ ¸Â"  " • ¸  € £ â -  - Â" ï " "ø¸Â"  "•  €  €  € Â"  •

«Â¡Ã ˜…  - Â'à ¤à œ £ œ œ œ§à œ  -   - ÂŽÃ Â - ½à  - ¼à  - -  -  „ -  €  -  ·  - ˆà  - ™

"Ã" ˜ºà  ™  §à §à ⠀  "   Â'à Â"  -  £ Š  "

O

¹Â'à © žà  ¹ 'ï½¡à —  € ¿à - ¿à • ½¡   •     ( §Ã Â) € §) or ¹Â'à Ã.à ⠀ '

® ® 'à £ £ ® ¯ ¯ ¯ «Â‚ª & ‚ª ž¸ ¹ ¹: ½ ¡* ¾Ÿà œ - œ˜à œšà œªà  ÂÂ

•   šà •  à "à  •  -  •  •  • Â"   •

 -  ®œ ® à 'à ® £ ® ” ®Â" ¯ ®Â.

ASA â â ™ ™ £ â € ™ £ € A AA ASA A € € € € £ A ASA ™ £ â ™ A ASA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ˆ ©  - Â, ˆ  £ € € ¼ ¼  ⠀      Â

 -  - Â'à  -    € â  - ¼  -  £  £ â ¸¿à - ¸¿à   -  â  -  € -  £ € €  ⠀    â â € â €  - ³à -  £ â €  -   - ½  - a

ˆªÃ  - ‚à ªà £ à ªªï¼ ˆªà £ â € € €  ⠀ ˆªà â

- £ - £ â € Ã - Â -. Â |

¼žà - € € œÃ £ € ï⠀ € â € € Âœâ

• Â Â - Â Â • • ° £ € Â Â Â Â Â • Â Â Â € £ £ • • • ° Â Â Â Â - Â

1/4 –2 ‹£ â €   - ½ï¼Â

-.

- ‹‹ £ £ € € Â - Â -

Theâ € € - Â - â € ™ â €

¡ (  "ï¹  - Â") ¡ ¯ ™  € ˆ £ ¹ # ¹ ¹ à  € (=  € µÃÂ) =))

£ â â â € or (à € §Ã € یا) or £ â € for (¯ - ½Â¯¯ï¼Â) £  € (__) for  € u £ â €

£ £ -¡ï¿ £ ½ "ï½" £  £ â € (Ã' ™) /   € €

(# µà  ² ²)  €  € (à  µà - ½à € ²) ° ¿Â ° ¼ ~ @  € ( ºº ) (ï ¼Šà  "Ë  )

(O ~ O)> Â € Â € [> \ / c <)

[] ~ (£ £ - ½ï¿ £) ~ * (£ £ () (ï¿ £ ¿Â)

Armed

Simbolos Para Copiar

Simbolos Para Copiar

The logo for a copier?

I want a site that has these symbols.

Thanks

™ ™ ¡ ¡Ã¡ÂƒÂ “რ˜â…

˜œ µÃ¯à  · 'Â'  - ' " © ƒ ƒ £   Â

Oh

¹ 'à ˆ ª, ª ž ¸ ° ®ƒ Â

… ¤  · à à '¸  "´‚  |

-

 "œ– '

One

Oh

-  ¨  "à  '   Â"  Â'

- ²  - ¼! @ # $ ٪ ¨ & *

()}} [] | / £ Â € - €

+. ,:  · ¡à Â'à ˆš ˆž ˆž ˆ "

? ³  £ § º ° à  -

'½' ¼ '¾'  "Ã'Â"  - Â'à  - Â'à  -  "Ã"

• Â £ Â Â Â Â- Â • Â Â • • © AS © Â • Â Â

~  ... ~  œ 'à | O AOE A € â € â €

£ £ £ £ ½ £ £ € £ £ £ £ £ £ £,

"ïââïââïâââïââïââ € â € â â â â â â Ã

® â € ¤        Â

- '¢  -  £  - Â'  - ¨  - ¤ ˆ¬ ˆ  ™   - §  - ¦ ˆš ˆ  $ ¡ & 'Â' ® 'Â' ‚س ‚س -

Š ± ±     -  • ¡Â      Âƒà à - -  -  „ -   -  ™ ¨  -   -  'à   •     à  - Â' - ¦  ™  -  £ - ¤  -   - ¦  -  ©  -  ~ -  -

- – –  ~  ™,  ⠀      -  • ½¡à  -   ~ ~ â â â â ˆ‚à ¦ ¦ A £    à A AA AAZ ÂÃ,  © â € ... ½ ®œ ® ã '£  ° «Â‚ª and ‚ª  - ½à  -   - ºà —  - â € â    ˆà ˆà à Âà Âà ®à ®à   ªà ªà       ˜Â

€ œÂ - â € šÃ € œÂ € - â €   - Â'à ¤  -  • ½¡  - • ˜ à ˜ºà € € â 'ˆž  © ® ® ® ® ®Â' ›Â  žà ¹ '

¹ [à ¸´Ã¸´_à  € ¹Â] ¹ (  - ¡à ⠀  ¡à - ¡à œ¿) £ €  € ( -   € - •)  £  € -   ¿à  ¼ˆÃ ¼ˆÃÂ? — — â  -  • ½¡  -  •  € -  • œ ˜ ˜ ˜ Â

- - ›Âž  -  - ¡ £ Â"

- ‚à  - Ĉ - Â…  -  -  -  -  € Â

•   šà šà  à à Ã. "à Â"  "›  "³à Š ¹¹ƒï¹Â" à  "   Ã

     "¡  ¡  -   ¬ Â

- Â "Ã Â - Â € - Â" Â - Â € - Â "Ã Â -

´ © £ £ £ £ £ £  Â. A    A A A A A A.

® ® • Â

A £ € € - £ â  € a za za za za za A A A A © â â ®à za za za za A A

-

- - Â ”

" €  • ¸Â" à £ € €  ¬à ¬à   '£ € = = = = = = = = = =

︼à ⠀ €  Ö à à à à   ¸ - ¸ »Â ³Ä¸ â" - "³

 - "ï¸Â"  "Â" •   ³ £     ³à ³à       Â.

«Â¡Ã ˜…  - Â'à ¤à œ £ œ œ§à © œ œ    - „  - € €  -   -  ™ ¦Ã

Â'Â '

Oh

'à © © žà 。Ã' ï½¡à — € ¿à -  • ½¡ ˜œ ® ® (§ §) or 'à Ã.à ⠀'

& ® '® £ ® & & & "and ‚ª ž¸ ž"

• • Ã Ã Ã Ã Ã Ã Â Â.

 -  € ® 'à ® £ ® "¬à ® Â" ¬ Â

Ãâ € ÃÂ ÃÂ

-   -    -  ⠀  -  '  -  £  — —        -  â    -  £   €  - Â'à  - ½à ½à -

© – ، ˆ © £   ©.

-

 - - ˆªà ˆªà ˆªï¼ ˆªï¼ ˆªà £  ˆÂªÂªÂ¿Ã ªÃ.

- ¦à ¦à £   ½à - ½à |

 - ‚ï¼⠀ œÃ £ â € žï¼à ³ï¼œ ³ï¼œ - ³ï¼œu £ â €

•  ¯  -   •  ° • ¯     - ³ •  ° ° € ½ ½ - ½ Â

ï¼ ‹£ £  €‹ £  £  Â

-

- ‚à ‹Â  € ¿à £ £ € € - ³Ë Â

â ™ â € € ™.

(  -  "ïâ  - Â") ¡ Š ™ ¹    °   #  • ¯¯Â¸ • ¹ (= (= =)

€ € or (à € §à § یا) or €  € (¯à - ½Â¯ï¼Â) £ €  € (__) from £ â € ¼u £ â €

£ -¡ï¿ £ ½ "ï½" £ â € € à (à ¢ ââ ¢ /) / ࣠ÃÂ

(# µà  € ²)  €  € (  µà - ½à € ²) ° ¿Â ° ¼ @ ( ())

(O ~ O) £ Â € Â> [> \ / c <)

[] (ï¿ £ - ½ï¿ £) ~ * (ï¿ £ ¿ £) (ï¿Â)

Simbolos Para Copiar