Lkpfc

Lkpfc

lkpfc (æ -  °  "Ÿà ½æ •  Â" œƒà Â'‚à  Âà © ¸ ¸) œ ˆ ²¾è  Â?

!

'Ä¿‚è®à ³³ó¸ "會à Â'‚à ³³ó¸ AT!

°  ° ¿Â  Action Âà  D翧þà± AT!

• ¸à ¸Ç²¾è Â

Dÿ‚è   -  ²¾è ± ±

™ ‚會ýÂ:

AÄ¿‚à±  -

Dÿ‚æ • ¸Ã

?

… ¶ä â  - Â:

BA:

€! (è £  ©  Dà ³à »â â" ½à § £ žÂ!)

it is:

OKà •! ¿¿D人à © ½½à "Â" Âà ½à Â!

it is:

 ”¿‚à  Â!  -  - ¦ çøÂBçø € © ½Šä ¸ŠŠà £  € à P. .P.Eà ‚à ÂÂ!

± ººà ººÃ!

¹´à © à Action ÂŒDà© ¬ž¶!

²¡æœ žà © "ŒŒä¸ ‚ ¦ °   ± ¯ˆ ¯ˆ! çÂÃd¯„ „¼ŒÃ ¼šä¸ººÃ ¯ ± ÃÂÃÂà·   · ø øbø ÂÚ "à £" œÂ € š "

Bç¿Œà EçŠ ..

'ó³ ›...

'à ⠀ œÂ ° à ³ä »Ã à Dà © ƒ½5à § £ لو ..

Lkpfc

Lkpfc

¶' © Â' ~ ¿ £ £ P.E¶!

20081129 15:44:05 œÃ Â… Â…

! I • ²à Œ¯çš Ã "ÃÂ" ¡ˆÄººà  "! ® ® Â"  "adiadrm123!   à à klkpfc的 F2ä¾ !

Lkpfc

Lkpfc

Lkpfc §§à © ³³ä¸ œ) œ ˆ ²¾è ±? 3

–  ”ŸÃ'½æ • ™ ‚²Ã?

!

'Ŀ‚î €  °  ” Â'‚à ƒ§à ³³ä¸ ³³ä¸Â!

?

• ¸à Âò¾èÂ

Dç¿‚è ±  – ± Â

Žæœ ™ ‚æœÂ½Â:

AÄ¿‚à±  -

DÄ¿‚æ • ¸Ã

Â朠Â朠40à ººà £

… ¶ä  - Â:

BA:

"" (è £  ©  Dà  ”Â" ½à § £ ž!)

This:

OKà •! D人à © ƒ½à "Â" ½Ã!

This:

”¿‚à ½Ã! - ¦ ŒBçø © © ½Šä ¸¸Šà £ ‚‚à ½ä¼¼P.Eà ‚Â'A!

± ººà Â!

Action

Lkpfc

Lkpfc

œ ²¡æœ žà © "¼Œä¸ ‚ ° ± ¯Â´ çÃ! Dçà âšâ" ,格šäºº · · Âè¯´à ¯ ¼Œdà  £ ¼¼ Ÿbà ¸¸ºº aaa ·  eस a ¼Â | æ · ¹ ± ¬ï¼ æ A栿栘¯æ¿ € ½çš “Ã

B §Â¿Â¿Â‚à Eçà..

'ó³³ ...

ÂÂ'à " ° à ³ä» "¸ € Dà © ƒ½5à § £ lo ..

' © Â' ~ ¿ ‚à Œï¼ £ ¸Š Þ¶P.EÞ¶!

20081129 15:44:05 œÃ  ¼š

 • ²à à“Ô ¡ˆÄº  ”! ®  ”” adiadrm123!  ºæÂ'à © ƒ½ä¿‚lkpfc皠„F2ä¾ žÂ¶!

Lkpfc