Kenwood 焗 爐

Kenwood 焗 爐

Ken Wood

         ³ • • - Žï¼Ÿ²⠀ ²â € ™ ™  â â â â â â ¸ ¸ ¸ ¸ Wood Ã¡à £ â € Kenwood MO266 9L, 1000W

²Â'朠º «Ã ....

 -  ›ÂšÂ„  © ¸Â, ¸ Œè ‹Â³Â Â" š º "º¦æœ ° ¨ ± ¸ ¤Â§, ¤Â§ à šÃÂ" 0170200à 3

 €  - © ºµà ŒŒ… š   œÂ'‚à Ž ”° ° 220 250Ã. .

° à  ° 250à º¦ÃÂà- ˆ ،

 ™  ©  -  "à- ¹à © ¸à ¸à € ™ € œÂ à 30à ˜ ˜æ  ™ – ° Â'à Â'Â,

à š ± ± œ © ¸à    à 1à °  ™ ‚çšÂ,,  ± ¤ÂšÃ -  ›• • ¦ ¸Š ¸Š à 40à © © Â'Â.

²Â'朠š è ± ¹Ÿä¸ ¦ à Ã, 30à ˆ © ˜ä¸ ¤ š è ± .

leeà € ¿Âà”à° à ° ÃÂà -ÃÂà · à à .à± Âè leeà »  »„ - ¤ ¤ÂšÃ £ g “gaà Â'‹ §ÃÂçà- Âç³ •,? •  ™,  ±  · šà © ¨æºº à º¦è ¶³à ¶³à    Â,  €  € ¦Ã - • • ƒ½ä œªÂà ™ ', € «« · ²Ã Ã Ã · ²Ã ·  ç ç ç یک یک یک یک یک ƒ½ä¿ ƒ½ä¿ ƒ½ä¿ ƒ½ä¿ ƒ½ä¿ ƒ½ä¿ ƒ½ä¿ ƒ½ä¿ ƒ½ä¿ 45' '45 45'

… ¯¦à ¤¤šà  "Ç„ - ˆ¿‚¡è ªÃ  º ", € â" ½ "Â" ¨ÂªÃ  ‹•" Ÿà  °  € ‹- ˆ š º º¦" º¦, ³ä¿ ¤Â ° ± € € ¤. Œ, € €   © © -  €, € »¥ kenwood leeà ¿‚ "ºà °„  - ¦ ³ •, Cookiesà ƒ½à © ¯ »», ¦ ½ ",  —Ã!

Kenwood 焗 爐