Itachi Akatsuki

Itachi Akatsuki

In which chapter is Itachi after Akatsuki? 3

This is a flashback of Naruto Shipen, Chapter 114.

Itachi Akatsuki