Ies 題目

Ies 題目

ES € ESIES (稺 "‹  ° ¡ŒæŽ Â)  "®šà © ¡Œç®à   £  20 ˆ £ â € '

'æƒ³à šæˆÂ'ç®, š "Â"  "®šà © ¡ŒÃ®2æ¯ ¼šà © ¡Œ› ®1:  · §è Â'Â'     'Â' çÂ… ¡Œà £'à © ¡ŒÃ ®: 'Â' ¨ ¤ ¤ §§ ¦ÂœÂ • ˆà ¹ "Š © Â"  ·  Â Â ³æ ³æ §Ã Ç € ä½ '€ "ŸÂ" © © ‚Šæ  ¡ŒÃ ®à ½, ˆÂ'æ © © œ ®šà ®šà ¡.

ˆÂ'ó³à ¤§§à ®¶à ¿ ¿ µ Âæ  ‹", "Â" ¸2æ © ¡ Œ砮, © ® ŠÃ ¡ŒÃ®à ½D .à © ¡ŒÃ ®Ãƒƒ   "¹è® Šæˆ ´à ½çšÂ" iesà ¡Œç ®? ¢ â "Ç © ¶à ƒ¹¹ € Ã?

©!

¦à ¤ - Ÿà  • ¸ ¸Â, ¸ Ÿ ‹Â ²à   Â' Â" ¦à ©  "

.'ä Šà ¹´Ã € SE DSE

IESĸ   - © šÃ

¯ä »Â¯Â" à ˆ ° d ° 朠"¨æ  - Â" ¦ ‹Â½Â  -

 © ®ä¿Â, Â'ªà €   °  ¼ · · — — — ??

But ¤ªà "Â

¸æ¯ "‹ ‹Â¸Â ¬¬Äºà ½D

¿‚‚Â'Â'ì  ›Â… ¶à  -  Žä¹‹

Â'æ³³à •

šà ˆ ° Â' ¡ — — ?! ½ ¦¦ÃφÂßÂÿÂÃÂÃÂà ÂÂÃÂÃ…    -  © ¡ŒÃ®   - Âà®Ã ° ¡¸⠀ ¸ £ "戠-  €   ° ‚¯æŽ  - ½ ¨    / / / šà •  •   - ÂŽ ?? !!!

ˆÂ'è " - ½ ¦ Â"  - - ¸… šÅ ˆà ½à  Â'   ¡ŒÃ

?

> € ½æµdú «Ã © ŠŠ·· ··   -  ° ¡Œè¬> A>

Žà ‚‚žÞ½ »» ƒ½ä½ä‚‚ƒ³³à šÃÃ à • •'à™ Â' © ƒ½à  "Â" ¿‚à "Â" ¾ -  - Âw

• ¦  »â  ° š„  ~)

œ "Ç © ¶à ƒ¹à  - Â)

 "¹à ½Dæ -  ©  ± ،

? ºÃ¸Ãœ ºÃ¸Ãœ • ¹ «Ã  ¸ç… ™

ºǠ" · §à Â' € € §Ã'Â'à    Term ®Œà … ¨à °  ±   -  © ž

½ - "- ¬ ˜¦æ§à ˜¦æ§à   ¤ ®Â ©  Â

 "¦à © » žà • • ÂÃ

'à "° ¾à ​​â ¯ ¯Â" ä½ • ¦ ::

"¦ ™ ¸¯æ ¸¯æÂ" ºœè¿Â'à ¹´Ã ›Â¼ä –¼ä» â € º¼Ã' à Âà à° Â'à £ ‚³ÃˆÂ'  ™

œ¬æ¯¯Ã¨Â¿Â'à ¹´Ãš “çÂ… ™ ™… ™ ¶¨Â

¦ÂœÂ  · ® ° ¼ŸÃ½ •  €  «« ± ¾ ¾ ¾ - ¾ ›

 "¿à ºœçšÂ" ˆÂ'ç… ™ " £ Â'Šæ¯……    'æˆÂ'çÂà  ™ © ›

Ies 題目