Bu Yao Shuo Hua

Bu Yao Shuo Hua

What does Bo Yao Shu Hua mean? ۔

bu bu bu yao is the word for shuo hua.

That means I don't want to / I don't want to talk.

The show happened

This page can help you.

D:

What does Bo Yao Shu Hua mean?

Don't say a word

I don't want to talk

Bu Yao Shuo Hua

Bu Yao Shuo Hua

What does Bo Yao Shu Hua mean? 3

Bo Yao Shu is the word for air

That means I don't want to / I don't want to talk.

Bu Yao Shuo Hua