Ask Super Outlet

Ask Super Outlet

· 超 ´šç ›Â´Ã © Š · · سو پر پر پر پر سو پر پر پر پر سو پر

Out'æ³³à æ³³à 趠超 ´šç ´à ´à © Š ŸŽ ŸŽ Ask Super Outlet Y ·  © AY

"5è ¯à ¹Â" ½?

. ÂΈ ÂΈ ° ± | ° ²¡à  ‹Â ÂÂ"  ± š „

¿ °  ƒà ƒà ŸŽ / ¿ ° ... Ĉ ©   • •  ™ € €  € – – °  ¯Ã§ ²à  ¨¡à ¨¡à ŒŒæ˜¯ä¸¸ € Ã'à  ¶² + ´à © Š · + © Â'螠+  O µ ± + â € œÂ¾Ã ± Œà à „Â" ŒŒ ŒŒ…   äâºÂ "äâºÂ ‚ĸ ‚ĸ‹  °  O 2O2Oà  F2 F2Cà £  à VIPà Â

Saving

 € ™ §Ú §Ú ÃÂ

1.1 Ž§‚¡¡¼ „ÂœÂ" ³ ³ ‚¡à ‚¡à   ²¡à Š ¦Â „¨®çÂ" »Â¸Â aA ¼ | « £

2.3 ³ •   ®šà ® ... ²ï¼Œà ²à  ±  ³³Ãº¤æ˜ "§Â"  " Ã

3.2 ˆÃ ™ ‚ĸ „€ â € â € œÂ ° © © ¦¨¡à ¼ ¼ ŒŒà 2 2 朜áà VIP朜Ã¡à ˆ¶à £ â € ò "à µæ ¦æ • ² ²Â" ¨Â £  € €,

4. 4. © –  € ªÂ à°  à à © Š ³ ¼ÂÂè¦ T NTD7,000 Â… ƒÃµ ¼Œà ½ ° ¯Ä ¯Ä "¯Ä ©  -  «é é" ½ š š «Â‹ •  »Â¶Ã    Â" ÂŽÃ £

5. "ÃÃ £ Â £

6.à … ¨Ã ƒà ©… Â… ¥ ¥…      … ¡…

7.3 ¡æ € Âà … Â

8.3 "º¸Â¾Ã   ¼ŒÃ" ¼Œà ªÊ¦ "ˆ º« à ³ºà © ¯ ¯Â

9.à … ¼Â

10.à œ˜à  © ýœï¼Œà € à Š ½¿à ››  "¨æâ"  "¿ƒà  - ®æ Â" Ǩ à £ €

11. §à° Â… ¼šè® "您Ê •  • ³Â" ¡à © šªï¼Œà ¹¾ÃÂÃà  -   € ...  ... ² Š Š •  £

12.à ÂÃÂà © © æ¶Ã'æ¶Å ¡Ã½ ¡Ã½ ¼Œè® € à à © Âà | .A. | .  |  Â

13.3 ˆ © à Âšà ® "®Â" ©  © œœÂò² »Ã â € ˆ ˆ - ¶ ˆ"  € Â…… ¼Œäº «Ã  - © ˜à © ¡Â

Ask Super Outlet

Ask Super Outlet

Up 超 ´šç ›Â´Ã Š up up er Super Quit Ask ·  ©

|

"5è ¯à ¹Â"?

 · º º º £  £ ü ©  à Ÿæœƒï¼Œà Ÿæœƒï¼ŒÃ, ž½½à ¼ÂçÂç¼Ã¼Ãª¼Ãª² ”± š„

¿ ° Â… ƒà ŸŽ / ¿ ° ... Ĉ ©  »Â •  ™       2 ²à  • ¦æ¨¡à ¼ŒØ¯ä¸¸ €'à ² + ´à ©  · š O “O2Oà £ âVIPÃ

Saving

?

1  ³ Ž§§¡à Ž§§¡à ¸è²¡à Ž »¼ÂŒä ¦ ° ° Â

2.3 ³ •  © ®šà ® ... ¨ï¼Œà ²à ±  ¹³Ãº¤æ˜ § •… ‚¿ƒ¯æ‚¨c šŠ • ƒÃ¯æ‚¨ÃÂà §ÂšÂ „• • TO

3) -

4.3 © – ª ª "à° © © ¡ Š ³ ¼Œà  T NTD7,000à … ď µ ¼ŒäÂ½Â é ± » ¼¼ • ÂŽÃ £

5.3 "© ¨à © ¯  - Â'Â… 20 700à » žï¼ŒÃ

6.à … ¨Ã ƒÅ ¬æŽ ï¼Œä¸ ï¼Œä¸ ï¼Œä¸Â

7.3 € €

8.çâ "ÂǸ¾à ÂǸ¾à £  Š ªè | £ €

9.3 Â… · · ¼è ¼Œà ¾ŒçšÂ ™ ‚à ¼è ¼èÂ

10.3 œ˜à ½œï¼Œà â à ¼¿à ›Â¨Ã¦â ¨æâ ¨æâ Â

11. ¤§Ã ° Â… ¼šè® “您Ê • ³“ ¡à © ¹¾ùà  - -

12.à Âà Âà Â:æ¶Å ¡ý ¼ÂŒÃ®Â ¼ÂŒÃ®Â ¨ µà | ¶à  سے | ©  | ⁇⁇⁇

13.3 © ÃÂà¼ÂšÃ¨Â®Â "ÃÂψ © œà žÃ²» € € ˆ ¶â - ¶â "Ÿè € Â… ®ÂŒÂ¨Â¡ ¤ÂºÂ à -    A

Ask Super Outlet